Blisko 250 ton azbestu usunięte – Gmina Prusice najlepsza na Dolnym Śląsku!!

Dorota Leń | Poniedziałek 07.10.2013 aktualizacja: 07.10.2013, 19:19
W okresie od lipca 2013 r. do sierpnia 2013 r. Gmina Prusice realizowała zadanie pn.: \"Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prusice\".

 

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 109 803,35 zł, na ten cel pozyskano dotację w wysokości 93 332,85 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Natomiast pozostałe 15% pokrywali właściciele budynków, z których azbest był demontowany. 

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy dotacji NR 161/D/OZ/WR/2013 z dnia 16 lipca 2013 r., które wynikało z konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz. 2). "Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

W ramach zrealizowanego zadania został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy polegający na demontażu, transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest w ilości 248,22 Mg, a tym samym 13834,7 m2.  Dzięki czemu Gmina Prusice, usunęła najwięcej azbestu na Dolnym Śląsku.

Prace polegały na demontażu pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo – cementowych oraz zabezpieczeniu i przygotowaniu do transportu i przewiezieniu na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Prace w ramach zadania wykonywała firma wyłoniona w przetargu: P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski z Gostynina.

Projekt miał na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały zinwentaryzowane oraz ujęte w PROGRAMIE USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY PRUSICE NA LATA 2013-2032

Przedstawicielom WFOŚiGW we Wrocławiu oraz Właścicielom budynków, z których został usunięty azbest serdecznie dziękujemy za udaną współpracę.

Poniżej przykłady zrealizowanych prac

Kolejny budynek:

 

Budynek objęty zadaniem:


 

www.wfosigw.wroclaw.pl   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.nfosigw.gov.pl  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2014 r. prosimy o zgłaszanie się do: siedziby Urzędu Miasta i Gminy  w Prusicach, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice, pok. nr 11 oraz o złożenie Deklaracji przystąpienia do programu usuwania azbestu. (Załącznik nr 1)

 

  • Właściciele nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest zobowiązani są do dokonania ich corocznej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego według formularza „Informacja o wyrobach zawierających azbest” oraz formularza „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.  Powyższą informację osoby fizyczne przedkładają Burmistrzowi Miasta i Gminy w Prusicach,  ul. Rynek 1, 55-100 Prusice.
  • Przedsiębiorcy składają informację Marszałkowi Województwa. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.
  • Prac polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest na wolno wykonywać osobiście, należy zlecić je firmie posiadającej specjalne uprawnienia i wyposażenie ochronne. Wszelkie prace związane z usuwaniem azbestu muszą być prowadzone w sposób zabezpieczający otoczenie przed pyleniem. Zdemontowane wyroby zawierające azbest są odpadami niebezpiecznymi i zakazane jest ich powtórne użycie. Składowanie odpadów azbestowych dopuszczalne jest tylko na wyznaczonych składowiskach.
  • Szereg niezbędnych informacji na temat azbestu dostępne na stronie:

www.bezazbestu.com.pl  

 

Załącznik nr 1 Wzór deklaracji przystąpienia do programu usuwania azbestu:

Róża Popielarz

|