Asystent rodziny w naszej Gminie

Dorota Leń | Wtorek 11.09.2012 aktualizacja: 11.09.2012, 15:11
Gmina Prusice otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 750,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu w ramach resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 - \"Asystent rodziny - druga edycja\". Projekt będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach.

Celem rządowego programu jest wspomaganie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego w budowaniu systemu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.

 

ZAKŁADANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

- zintensyfikowanie działań wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, efektem czego będzie zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych poza rodziną naturalną dziecka;

- rozwijanie dotychczasowych działań na rzecz dziecka i rodziny, a także stworzenie warunków do podejmowania przez gminy oraz przez organizacje pozarządowe inicjatyw we wskazanym zakresie;

- propagowanie dobrych praktyk i wzorów inicjatyw kierowanych do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

 

Załączniki:

WYNIKI KONKURSU

|